ΤΕΧΝΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ

Όνομα και περιγραφή Διαθέσιμη γλώσσα Ημερομηνία
Εργασία O1.A1. Μαθησιακά αποτελέσματα αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2021/10/04

Καθορισμός των μαθησιακών στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών.

Εργασία O1.A2. Μέθοδοι διδασκαλίας αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2021/10/04

Καθορισμός των καταλληλότερων μεθόδων διδασκαλίας και του συστήματος/διαδικασίας αξιολόγησης για την εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τη ΒΙΜ και την ΠΔΠ.

Εργασία O1.A3. Πρόγραμμα μαθημάτων αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2021/10/04

Πρόγραμμα μαθημάτων BIMEPD με βάση τις τεχνολογίες BIM και τις οικολογικές προκλήσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Εργασία O1.A4 Διαδραστικό εγχειρίδιο αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/04/04

Διαδραστικό εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τις τεχνολογίες BIM και τις οικολογικές προκλήσεις.

Εργασία O1.A5 Έκθεση της συνάντησης στη Σόφια (Βουλγαρία) αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/05/02

Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου διεθνούς σεμιναρίου στη Σόφια (Βουλγαρία).

Εργασία O3.A1 Παραγωγή OER αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/05/02

Παραγωγή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων με χρήση πληροφορικής.

Εργασία O3.A2 Πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων BIMEPD: δοκιμή περιβάλλοντος και τεχνικές βελτιώσεις.

Εργασία O3.A3 Έκθεση της συνάντησης στη Μούρθια (Ισπανία) αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα Τελικό διεθνές σεμινάριο στη Μούρθια (Ισπανία).

Ενότητα 1. Έννοιες BIM αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Βασικές έννοιες και τεχνολογία BIM (Building Information Modelling) που εφαρμόζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).

Ενότητα 2. Κανονισμός BIM και LCA αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Κανονισμός BIM και ΑΚΖ.

Ενότητα 3. Ερμηνεία των βάσεων δεδομένων EPD αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Αναζήτηση και ερμηνεία των βάσεων δεδομένων EPD.

Ενότητα 4. BIM σε LOD600 αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Μοντελοποίηση αντικειμένων ΒΙΜ σε επίπεδο ανάπτυξης 600 (LOD600) για την ενσωμάτωση δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ενότητα 5. Μοντελοποίηση με βάση την ΑΚΖ αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Μοντελοποίηση βιώσιμων κτιρίων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) με βάση την εκτίμηση του κύκλου ζωής.

Ενότητα 6. Περιβαλλοντική τεκμηρίωση αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Περιβαλλοντική διαχείριση και τεκμηρίωση ενός έργου BIM.

Ενότητα 7. Έργο BIM με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Έναρξη και ανάπτυξη ενός έργου με την τεχνολογία BIM μέσω μιας στρατηγικής μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ενότητα 8. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις με LOD600 αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αντικείμενα BIM με επίπεδο ανάπτυξης LOD600.

Ενότητα 9. Άλλες τεχνολογίες περιβαλλοντικού υπολογισμού αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Άλλες μεθοδολογίες υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανοικτές μορφές BIM.

Ενότητα 10. Ο Διαχειριστής Κατασκευών αγγλική σημαίαΒουλγαρική σημαίαγαλλική σημαίαελληνική σημαίαπολωνική σημαίαισπανική σημαία 2022/12/27

Ο Διαχειριστής Κατασκευής: BIM Διαχειριστής Περιβάλλοντος.