HOME

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΑΝΏΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ BIM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΔ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ

ΕΡΓΟ BIMEPD

Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο στους δικτυακούς τόπους των εταίρων

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας που βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση λόγω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών για το σχεδιασμό των έργων και της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών παραμέτρων των δομικών υλικών. Αυτός ο αδιάκοπος και ταχύς εκσυγχρονισμός του συστήματος εργασίας απαιτεί συνεχή και συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία άνω των 20 ετών. Στην Ευρώπη υπάρχουν 600.000 αρχιτέκτονες, εκ των οποίων το 64% είναι άνω των 40 ετών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη μείωση του αριθμού των αρχιτεκτόνων που εργάζονται ανεξάρτητα, προς όφελος της αύξησης των εργασιών σε εταιρείες και γραφεία. Το ποσοστό των αρχιτεκτόνων που ασκούν ατομικά το επάγγελμα έχει μειωθεί έως και 50% την τελευταία δεκαετία. Αυτές οι τάσεις υποδηλώνουν ότι οι αρχιτέκτονες επιστρέφουν σε μια αμειβόμενη απασχόληση στην πρακτική, αντί για ελεύθερη άσκηση, υποθέτοντας ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα συστήματα σχεδιασμού που έχουν καθιερωθεί στις εταιρείες, πολύ πιο επιρρεπή στον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθοδολογιών, περιπλέκοντας την ενσωμάτωση επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία των οποίων η κατάρτιση δεν ταιριάζει με τα τρέχοντα εργαλεία σχεδιασμού.

Το περιβαλλοντικό προφίλ αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό κριτήριο για τις δημόσιες και ιδιωτικές προμήθειες και για την επιλογή των καταναλωτών. Οι εταιρείες και οι επαγγελματίες διαθέτουν διάφορους μηχανισμούς για τη διαπίστευση και την επικοινωνία της περιβαλλοντικής αριστείας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένων των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (ΠΔΠ). Αυτές οι ΠΔΠ παρέχουν ένα αξιόπιστο, σχετικό, διαφανές, συγκρίσιμο και επαληθεύσιμο περιβαλλοντικό προφίλ που επιτρέπει σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν να ξεχωρίζει, με βάση την ΑΚΖ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ποσοτικοποιημένα περιβαλλοντικά δεδομένα.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο BIMEPD είναι, από τη φύση του, η παραγωγή και η ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού που βασίζεται στη ΒΙΜ και λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ΑΚΖ και τις ΠΔΠ των δομικών υλικών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό τόσο για την εκπαίδευση ενηλίκων όσο και για τους επαγγελματίες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, προκειμένου να ικανοποιήσει μια σειρά από κύριους στόχους.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΔΏ ΘΑ ΒΡΕΊΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ BIMEPD

O1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BIM ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΠΠ)

O1/A1. Καθορισμός των μαθησιακών στόχων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών.

O1/A2. Καθορισμός των καταλληλότερων μεθόδων διδασκαλίας και του συστήματος/διαδικασίας αξιολόγησης για την εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τη ΒΙΜ και την ΠΔΠ.

O1/A3. Πρόγραμμα μαθημάτων BIMEPD με βάση τις τεχνολογίες BIM και τις οικολογικές προκλήσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

O1/A4. Διαδραστικό εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με τις τεχνολογίες BIM και τις οικολογικές προκλήσεις.

O1/A5. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου διεθνούς σεμιναρίου στη Σόφια (Βουλγαρία).

O3. ΑΝΟΙΚΤΟΊ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ (OER) ΤΗΣ BIMEPD

O3/A1. Παραγωγή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων με χρήση πληροφορικής.

O3/A2. Πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων BIMEPD: δοκιμή περιβάλλοντος και τεχνικές βελτιώσεις.

O3/A3. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του τελικού διεθνούς σεμιναρίου στη Μούρθια (Ισπανία).

Κωδικός έργου 2020-1-ES01-KA204-083128
EU flag-Erasmus+

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.