НАЧАЛНА СТРАНИЦА

АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ ПО МЕТОДОЛОГИИ НА BIM ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА EPD В СТРАТЕГИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОЕКТ BIMEPD

Информация за проекта можете да намерите и на уебсайтовете на партньорите

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Строителният сектор е сектор, който непрекъснато се обновява поради интегрирането на нови технологии за проектиране на проекти и включването на екологични съображения в строителните материали. Тази непрекъсната и бърза модернизация на системата на труда изисква постоянно и продължително обучение на професионалистите в сектора, повечето от които имат професионален стаж над 20 години. В Европа има 600 000 архитекти, 64% от които са на възраст над 40 години.

През последните години броят на архитектите, работещи самостоятелно, значително намалява, като се увеличава броят на работещите в дружества и фирми. През последното десетилетие делът на архитектите, които практикуват индивидуално, е намалял с до 50 %. Тези тенденции предполагат, че архитектите се връщат към платена заетост в практиката, вместо към свободно упражняване на професията, като приемат, че ще трябва да се адаптират към системите за проектиране, установени в компаниите, които са много по-склонни към модернизация и интегриране на иновативни методологии, което затруднява включването на професионалисти с богат опит, чието обучение не отговаря на настоящите инструменти за проектиране.

Екологичният профил е все по-важен критерий при възлагането на обществени и частни поръчки и при избора на потребителите. Компаниите и специалистите разполагат с различни механизми за акредитиране и съобщаване на екологичните постижения на техните продукти и услуги, включително екологични декларации за продуктите (ЕДП). Тези ЕДП осигуряват надежден, релевантен, прозрачен, сравним и проверим екологичен профил, който позволява на екологично чистия продукт да изпъкне, въз основа на LCA в съответствие с международните стандарти и количествени данни за околната среда.

ЦЕЛИ

По своята същност проектът BIMEPD представлява създаване и разработване на мултимедийни материали, базирани на BIM и отчитащи предизвикателствата, свързани с LCA и EPD на строителните материали, които да се използват като учебни материали за обучение на възрастни и професионалисти в архитектурния сектор, за да се изпълнят редица основни цели.

PROMOTOR

ПАРТНЬОРИ

ДОКЛАДИ

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ДОКЛАДИ ПО ПРОЕКТА BIMEPD

O1. Установяване на общи резултати от обучението, адаптирани за възрастни, по отношение на технологиите BIM и декларациите за екологични продукти (EPD)

O1/A1. Определяне на учебните цели и резултатите от обучението в учебната програма.

O1/A2. Определяне на най-подходящите методи на преподаване и системата/процеса на оценяване за обучение на възрастни по BIM и EPD.

O1/A3. Учебна програма на курса BIMEPD, базирана на технологиите BIM и екологичните предизвикателства за обучение на възрастни.

O1/A4. Интерактивен наръчник, адаптиран за обучение на възрастни, за BIM технологиите и екологичните предизвикателства.

O1/A5. Доклад за резултатите от Първия международен семинар в София (България).

O3. ОТВОРЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН РЕСУРС НА BIMEPD (OER)

O3/A1. ИТ производство на отворени образователни ресурси.

O3/A2. Пилотно прилагане на курса BIMEPD: тест на средата и технически подобрения.

O3/A3. Доклад за резултатите от заключителния международен семинар в Мурсия (Испания).

Код на проекта 2020-1-ES01-KA204-083128
EU flag-Erasmus+

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.